REGULAMIN KONFERENCJI BUSINESS PRACTICE CAMP SZCZECIN 2019

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

 1. Inicjatorem Business Practice Camp jest Stowarzyszenie K2 Partners.
 2. Organizatorami wydarzenia są:
  1. Stowarzyszenie K2 Partners ul. Spółdzielców 19c/1 72-006 Mierzyn, NIP 8513138050
  2. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, NIP 811975923
  3. Online Technologies HR Sp. z oo. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, NIP 8513164774
  4. Nordic Consulting & Development Company, ul. Bartosza Głowackiego 4, 70-238 Szczecin, NIP 8522353078
  (zwani dalej Organizatorem).

II. TERMIN, MIEJSCE I WYDARZENIA

 1. Business Practice Camp odbędzie się 4 czerwca 2019 roku (sobota) w Szczecinie, w siedzibie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przy ul. Żołnierskiej 53
 2. Business Practice Camp to konferencja biznesowa.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMUŁA BIEGU

 1. W Business Practice Camp może wziąć dowolna osoba, która poprawnie zarejestrowała się na stronie internetowej https://hrmeeting.pl/bpc/
 2. Limit uczestników konferencji to 120 osób. O kolejności zgłoszeń decyduje moment poprawnej rejestracji na stronie https://hrmeeting.pl/bpc/
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy uczestnictwa w konferencji.
 4. Z jednej firmy może się zgłosić dowolna liczba osób.

IV. ZGŁOSZENIE

 1. Rejestracja uczestnictwa odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy musi posiadać imię, nazwisko, adres email osoby reprezentującej firmę, nazwę firmy.
 3. Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy uczestnika zostaje wysłane potwierdzenie uczestnictwa udziału z prośbą o deklarację uczestnictwa we wskazanych warsztatach tematycznych.
 4. Udział w konferencji Business Practice Camp jest darmowy.
 5. Ewentualne skargi, wnioski oraz reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia drogą mailową na adres: alina.michalek@hrlink.pl. W sprawach powyższych osobą kontaktową jest Koordynator Projektu Alina Michałek, 608479479

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy:
  1. Stowarzyszenie K2 Partners ul. Spółdzielców 19c/1 72-006 Mierzyn, NIP 8513138050;
  2. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, NIP 811975923;
  3. Online Technologies HR Sp. z oo. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, NIP 8513164774;
  4. Nordic Consulting & Development Company, ul. Bartosza Głowackiego 4, 70-238 Szczecin, NIP 8522353078 (zwani dalej Administratorem).
  7. 8. 9.
 2. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Konferencji Business Practice Camp (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
  3. w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
  4. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora)
 3. Dane osobowe Uczestników Konferencji mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
  2. Organizatorom:
   • Stowarzyszenie K2 Partners ul. Spółdzielców 19c/1 72-006 Mierzyn, NIP 8513138050
   • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, NIP 811975923
   • Online Technologies HR Sp. z oo. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, NIP 8513164774
  3. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Konferencji,
  4. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
 4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), wizerunek.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konferencji.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwia publikację wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich Uczestników Business Practice Camp obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników Business Practice Camp. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
 5. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
  1. na stronach internetowych,
  2. profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
  3. na kanałach na YouTube.
 6. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

Online Technologies HR Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin
NIP 8513164774, REGON 321264590, KRS 0000431372